Thực hiện công văn số 123/PQDĐT - MN ngày 23 tháng 04 nam 2018 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Phù Mỹ. Trường MG Mỹ Chánh Tây tiến hành trang trí theo chủ đề "Quê hương đất nước" trong và ngoài lớp để đón đoàn các trường MN - MG trong huyện để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm