* Tình hình phát triển số lượng :

      - Tổng số  lớp : 4 lớp

         Trong đó : 1 lớp Chồi (ghép 3-4 tuổi); 1 lớp lá độc lập; 2 lớp lá : (ghép 3,4,5 tuổi)

       - Tổng số học sinh : 147 cháu  - Nữ 68 cháu

         Trong đó :  Số trẻ đi mẫu giáo : 147 cháu  ; Nữ : 68 cháu

                           Trẻ 3 tuổi : 27 cháu – Nữ : 14 cháu

                           Trẻ 4 tuổi : 48 cháu – Nữ : 17 cháu

                           Trẻ 5 tuổi : 72 cháu – Nữ : 37 cháu

       - Số trẻ 5 tuổi học bán trú : 72 cháu - Tỉ lệ : 100%

       - Nhận định về qui mô phát triển trường, lớp : Số điểm trường giảm 1 điểm; Số lớp không tăng, không giảm; số trẻ đến trường tăng 3 cháu so với năm học trước.

       Nguyên nhân tăng không cao vì nhà trường thiếu phòng học  

       + Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe :

       Trẻ được kiểm tra sức khỏe định kỳ  và theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng 100%, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, không xảy ra tai nạn, ngộ độc thực phẩm trong trường, lớp mẫu giáo.

        + Công tác giáo dục :

         - Đã triển khai, thực hiện và hoàn thành chương trình GDMN, bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi  đúng qui định.

        Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 16 người

        Trong đó :

             CBQL : 02 cô  ; Biên chế 02 ; Đảng viên : 02

             Giáo viên : 08 cô ; Biên chế : 06/08 ; Tỉ lệ : 75% ; Đảng viên : 03

             Tỉ lệ giáo viên/lớp : 2 cô/lớp

             Nhân viên: 06 người : Biên chế : 02, Hợp đồng có đóng bảo hiểm : 02, Bảo vệ : 02

      Trình độ chuyên môn : 

  ĐHSP : 06  ;    CĐSP : 01;  - Trung cấp :  05  ;   - Tuyển thẳng : 04

      Việc tham mưu xây dựng và thực hiện chế độ chính sách cho CB-GV-NV : Đảm bảo lương và chế độ phụ cấp đúng theo qui định hiện hành của nhà nước.